skrátené legislatívne konanie len výnimočne

Bratislava, 18. júna 2020: Jedným z cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 je aj kvalitná tvorba zákonov, ktorej skrátené legislatívne konania neprospievajú. Tie by sa mali využívať len výnimočne a striktne v zmysle zákona, ktorý presne definuje rokovací poriadok Národnej rady SR. Dôvodmi na skrátené legislatívne konanie sú napr. značné hospodárske škody hroziace štátu alebo ohrozenie základných práv a slobôd. Vtedy sú náležité a opodstatnené. Aj keď v niektorých prípadoch legislatívnych návrhov predložených vládou SR počas koronakrízy boli pochybnosti, či sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, príslušné gestorské výbory parlamentu nakoniec konštatovali, že sú dané dôvody na takéto konanie. Verím, že v najbližšej dobe bude vláda SR využívať skrátené legislatívne konanie len výnimočne.

prezidentka dnes vymenovala 19 nových sudcov

Bratislava, 10. júna 2020: Ak chceme úspešne napredovať v očiste súdnictva, podstatnou súčasťou tohto procesu musí byť výmena a teda aj vymenovanie nových minulosťou nezaťažených sudcov na súdy po celom Slovensku. Pani prezidentka dnes vymenovala 19 nových sudcov a sudkýň na súdy po celom Slovensku. Vo svojom príhovore počas slávnostného aktu ma zaujala peknou myšlienkou, že sudcovia si musia svoju prácu vážiť a keď ju budú robiť riadne a čestne, práca bude pre nich aj ľudsky obohacujúca. Ja rád dodávam, že ak si budú noví sudcovia svoju prácu vážiť, budú ju robiť čestne, budú si ich vážiť aj ľudia. Dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku potom aj vďaka ich svedomitej a čestnej práci vzrastie. Priamoúmerne tomu nám budú pribúdať spravodlivé rozhodnutia a Slovensko bude na najlepšej ceste byť skutočne právnym štátom.

Na slávnostnej ceremónii som si všimol, že noví sudcovia sú hrdí na to, že môžu skladať svoj sudcovský sľub práve do rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky a súčasne právničky. Dnešným sľubom dostali príležitosť nielen na rozvoj kariérneho rastu, ale aj zodpovednosť voči našej krajine. Rovnako sa teším tomu, že viac ako polovicu nových sudcov tvorili ženy. Teším sa, že na Slovensku máme čoraz viac žien na postoch úspešných političiek v ústavných funkciách, ale aj sudkýň, ktoré majú príležitosť bezprostredne sa podieľať na očiste súdnictva. 

ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie

Bratislava, 9. júna 2020: Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre lepšiu tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov. Rada prokurátorov bude mať legitimitu vyjadrovať sa prostredníctvom svojho zástupcu ako člena Komisie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov napr. aj pri návrhoch na odvolanie generálneho prokurátora k tomu, či skutočne prestal svoju funkciu vykonávať čestne, riadne, nezávisle a nestranne. 

Nielen Rada prokurátorov, ale zástupcovia všetkých subjektov, ktoré majú právo nominovať kandidátov na verejných funkcionárov volených a odvolávaných Národnou radou SR patriacich do pôsobnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, budú mať právo vyjadriť svoj názor, ak o to prejavia záujem. Úlohou novozriadenej komisie bude vyjadrovať sa k predloženým podkladom kandidátov na verejné funkcie z pohľadu splnenia formálnych, ale aj materiálnych podmienok ustanovených pre výkon takejto funkcie v Ústave SR a príslušných zákonoch ako aj k návrhom na odvolanie verejných funkcionárov. 

Druhou komisiou, ktorú na dnešnom zasadnutí zriadil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, je Komisia pre tvorbu práva. Bude zložená z odborníkov na ústavné právo vrátane niektorých bývalých predsedov či členov tohto výboru, ako aj odborníkov z iných odvetví práva 

napr. občianskeho, trestného, obchodného, alebo správneho práva. Komisia je konštituovaná ako poradný orgán pri posudzovaní kľúčových legislatívnych zmien, najmä ústavného charakteru, ktoré vyplývajú z ambiciózneho Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj pri zavádzaní nových inštitútov a mechanizmov ako je tzv. trestný čin prikrmovania, zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie ex ante kontroly posudzovania súladu návrhov zákonov s Ústavou SR, či zavedenie ústavodarného referenda alebo legislatívnej iniciatívy verejnosti. Zjednodušene možno túto komisiu prirovnať k Legislatívnej rade vlády SR, avšak na parlamentnej úrovni.

imunita sudcov

Bratislava, 4. júna 2020: Rozhodovacia imunita sudcov je zásadná vec, ktorá by v niektorých prípadoch mohla napomôcť očiste súdnictva a efektívnejšiemu boju proti korupcii. Treba k nej však pristupovať citlivo, aby nepredstavovala neprimeraný zásah do nezávislosti súdov. Preto sa aj v programovom vyhlásení vlády na roky 2020 až 2024 uvádza, že vládna koalícia najskôr preskúma možnosť jej zavedenia a až na základe dôkladných analýz a náležitého zváženia sa rozhodne, či bude rozhodovacia imunita súdov zrušená.

správa o stave republiky

Bratislava, 5. júna 2020: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predniesla správu o stave republiky v parlamente: Oceňujem správu o stave republiky, ktorú dnes predniesla prezidentka SR v Národnej rade SR, považujem ju za vyváženú, za správu, ktorá nerozdeľuje spoločnosť a vníma úspechy aj nedostatky na oboch stranách politického spektra.

Osobitne by som rád vyzdvihol tieto myšlienky:
1. štátov z pohľadu zvládnutia koronakrízy.
2. Ochrana zdravia a života musí mať prednosť pred dočasným obmedzením niektorých práv a slobôd.
3. Vláda väčšiny nie je tyraniou väčšiny a treba myslieť aj na tých, ktorí nemajú svojich zástupcov v parlamente.
4. Slovenská ekonomika musí zanechať svoj monokultúrny charakter a je potrebné sa zamerať na podporu domáceho podnikateľského prostredia.
5. Koronakríza ešte viac odhalila, že slovenské zdravotníctvo je podfinancované a je potrebná jeho reforma vrátane zabezpečenia dostatočných personálnych kapacít a ich náležitého odmeňovania.
6. Ekonomická pomoc bežným ľuďom musí byť adresnejšia a rýchlejšia.
7. Justícia sa nachádza vo veľmi zlom stave a jej zásadná reforma je nevyhnutná. Rovnako potrestanie všetkých, ktorí páchali neprávosť je kľúčovým aspektom zabezpečenia spravodlivosti. Aktuálne zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora sú súčasťou procesu nastolenia právneho štátu.
8. Kvalita tvorby práva, osobitne zákonov, je dôležitou súčasťou právneho štátu. Neopodstatnené využívanie skráteného legislatívneho konania alebo predkladanie tzv. prílepkov k zákonom do parlamentu je neprípustné.