Aký je postoj Vašej politickej strany k slovenskému poľnohospodárstvu? Ako by ste riešili problém so stále sa znižujúcim podielom slovenských potravín na pultoch obchodov?
Pôdohospodárstvo u nás už takmer tri desaťročia stagnuje. Najväčší problém spočíva v nesprávne nastavenom financovaní. Doteraz sme nekládli dôraz na projektové a neprojektové podpory v prospech produkcie. V dôsledku toho máme prehlbujúci sa investičný dlh a negatívne saldo obchodu.
Vyššia podpora 2. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky by bola jednoznačne efektívnejšia, no pri prerozdeľovaní zdrojov na projekty bol a je väčší priestor na korupciu. Korupcia a byrokracia je vážnou negatívnou súčasťou aktuálneho stavu. V najbližšom období musíme urobiť všetko preto, aby sme nastavili podporu tam, kde je výroba a tvorba pracovných miest s pridanou hodnotou bez ohľadu na veľkosť a zameranie fariem.

Nevyhnutnosťou je navýšenie domácich zdrojov. Musíme zvážiť navrhované formy podpôr a spolufinancovania, aby sme nerozšírili už beztak veľkú byrokraciu a nezhoršili finančnú situáciu podnikov. Ak nám skutočne a reálne záleží na mladých a na boji s demografiou, vráťme poľnohospodárom status, ktorý im náleží. Neprezentujme poľnohospodárstvo ako priestor pre dlhodobo nezamestnaných a pre ľudí bez kvalifikácie. Potrebujeme zastabilizovať podnikateľské prostredie opatreniami pre zníženie daňového, odvodového a administratívneho zaťaženia a zvýšením flexibility na trhu práce. A tak vytvoriť atraktívne prostredie a podmienky pre slušný príjem, čím pritiahneme aj mladých.

Opatrenia pre podporu potravinárstva:

  • Uľahčíme podmienky pre zamestnávanie (aj sezónne) ľudí v sektore.
  • Zjednodušíme zriaďovanie malých potravinárskych a obchodných prevádzok. Podporíme vytváranie krátkych obchodných reťazcov z farmy na stôl.
  • Rozšírime predaj z dvora pre malých farmárov a potravinárov. Navrhneme zreálniť hygienické, stavebné, konštrukčné a iné požiadavky.
  • Sprísnime kontroly kvality, najmä dovážaných poľnohospodárskych produktov a potravín určených na predaj.
  • Notifikujeme schémy štátnej pomoci pre potravinárov, vrátane vyčlenenia dostatočného množstva finančných prostriedkov na podporu potravinárskej výroby na Slovensku.
  • Podporíme finančné nástroje pre podniky potravinárskeho priemyslu vrátane bonifikácie úrokov a odpustenia časti istiny za vopred stanovených podmienok pri úveroch z komerčných bánk.
  • Zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo Slovenska s právom EÚ s cieľom odstránenia nadmerného gold-platingu.
  • Vyčleníme zdroje na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl, rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov.

Ako by mala vyzerať podpora slovenského poľnohospodárstva? Ako budete predchádzať zneužívaniu podpory z EÚ aj zo štátnych zdrojov, aby sa už neopakovala kauza ako napr. Dobytkár?
1. Vypracujeme dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva zo zreteľom na strategické dokumenty Európskej únie (EÚ), od ktorej sa budú odvíjať:
a) dlhodobo predvídateľné podmienky napriek periodickým výmenám vlád,
b) garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej potreby (naviazané financovanie na hospodársky rast a pod.),
c) zrovnoprávnenie postavenia slovenských poľnohospodárov a potravinárov na spoločnom európskom trhu.
2. Budeme presadzovať podmienenie poskytovania priamych platieb právnym vzťahom k pôde: listom vlastníctva, nájomnou a podnájomnou zmluvou, rozhodnutím pozemkového odboru o vyčlenení pôdy do podnájmu a pod.
3. Presadíme čo najskoršie zavedenie registra užívacích vzťahov k pôde. Pri tzv. križovaní (dvojitých deklaráciách) zefektívnime rozhodovanie Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) o tom, kto z farmárov je oprávnený prijať platbu.
4. Navrhneme lepší systém podpory pre rodinné farmy a zavedenie nízko úročených mikropôžičiek pre rodinných, mladých, malých a začínajúcich farmárov.
5. Pri podpore navrhneme uprednostniť objektívne merateľné kritériá pri projektových podporách – aby ju dostal každý, kto splní stanovené podmienky.
6. Presadíme viazanie podpory pre farmárov na produkciu a zamestnanosť.
7. Maximalizujeme spolufinancovanie II. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky zo štátneho rozpočtu minimálne vo výške 40 %.
8. Vytvoríme stabilný systém štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo a každoročne vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte.
9. Vytvoríme úverový program nasmerovaný do inovatívnych technológií v celom sektore.
10. Obnovíme pracovnú silu v sektore poľnohospodárstva.
11. Zameriame vzdelávanie na podporu príchodu nových stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných kvalifikovaných zamestnancov do poľnohospodárstva.
12. Budeme budovať status poľnohospodárov, ktorý im náleží – poľnohospodárstvo nie je priestor pre dlhodobo nezamestnaných a pre ľudí bez kvalifikácie.
13. Stabilizujeme podnikateľské prostredie opatreniami pre zníženie daňového, odvodového a administratívneho zaťaženia a zvýšením flexibility na trhu práce.
14. Sfunkčníme poradenský systém so zameraním na začínajúcich a mladých poľnohospodárov formou bezplatného poradenstva.
15. Budeme včas vyplácať nárokovateľné dotácie zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA), pri prebiehajúcich kontrolách budeme vyplácať alikvotné prostriedky mimo sporných a kontrolovaných parciel.
16. Zriadime rizikový fond s účasťou štátu na riešenie následkov prírodných katastrof a preplácanie časti ročného poisteného v poľnohospodárskej výrobe, ako súčasť riadenia rizík.

S cieľom predchádzať kauzám ako bol napr. Dobytkár chcem prijať najmä nasledovné opatrenia:
1. Zvýšime minimálne nájomné a zrušíme právo prednostného nájmu na pôdu v správe Slovenského pozemkového fondu.
2. Zavedieme osobitné konania na vyriešenie vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov a ich dôslednú identifikáciu.
3. Poskytovanie priamych platieb v poľnohospodárstve podmienime preukázaním právneho vzťahu k pôde.
4. Zastavíme korupčné drancovanie lesov.
5. Presadíme čo najskoršie zavedenie registra užívacích vzťahov k pôde. Pri tzv. križovaní (dvojitých deklaráciách) zefektívnime rozhodovanie Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) o tom, kto z farmárov je oprávnený prijať platbu.
6. Pri podpore navrhneme uprednostniť objektívne merateľné kritériá pri projektových podporách – aby ju dostal každý, kto splní stanovené podmienky.
7. Presadíme viazanie podpory pre farmárov na produkciu a zamestnanosť.

Aké sú 3 prvé kroky/opatrenia, ktoré by v oblasti poľnohospodárstva chcela presadiť Vaša strana?
TOP opatrenia pre poľnohospodárstvo
1. Čo najskoršie zavedenie registra užívacích vzťahov k pôde, ukončenie reštitučných konaní a konaní v záhradkárskych oblastiach.
2. Lepšia podpora rodinných fariem a mladých, malých a začínajúcich farmárov a maximalizácia spolufinancovania II. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky zo štátneho rozpočtu minimálne vo výške 40 %.
3. Zastavíme nelegálnu ťažbu dreva a znížime objem vývozu nespracovaného dreva do zahraničia.