Prečo voliť koalíciu OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ

 1. Presadili sme v parlamente zákon, ktorý navrátil štátne občianstvo všetkým, ktorým bolo v minulosti nespravodlivo odobraté zákonmi z dielne Fica a Pellegriniho.
 2. Uľahčili sme získanie štátneho občianstva potomkom emigrantov z bývalého Československa, znížili sme poplatok za udelenie štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo 700 eur na 400 eur a pre osobnosti zo slovenského zahraničia na 0 eur.
 3. Umožnili sme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytovať aj investičné dotácie na opravy slovenských škôl, kultúrnych centier a historických či náboženských objektov.
 4. Presadili sme v rámci Plánu obnovy a odolnosti sumu 106 mil. eur na prilákanie talentovaných ľudí späť na Slovensko, zo štátneho rozpočtu na dotácie na dobré projekty v slovenskom zahraničí ročne 2,8 mil. eur, na vzdelávanie slovenských detí v zahraničí ročne 3,5 mil. eur a tiež financie zriadenie Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave
 5. Presadzujeme zavedenie volieb zo zahraničia elektronicky, rozšírenie volieb poštou aj na prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a možnosť voľby aj na zastupiteľstvách SR v zahraničí (ambasádach).
 6. Považujeme Slovákov v zahraničí za svojich partnerov, snažíme sa zastaviť rozkrádanie štátneho majetku a peňazí na Slovensku a zlepšiť život na Slovensku tak, aby ľudia neodchádzali do zahraničia a ak už odišli, aby sa mali záujem vrátiť.

Prečo voliť zo zahraničia?
1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov SR mimo hraníc Slovenskej republiky.
2. Občania SR žijúci v zahraničí si účasťou vo voľbách uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie.
3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria významný hospodársky potenciál. Každoročne posielajú na Slovensko cca 2 miliardy EUR.

Ako voliť zo zahraničia a podať „Žiadosť o voľbu poštou“ ELEKTRONICKY:
Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/ alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905
Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča.

Totožnosť voliča sa overuje

 • úspešnou autentifikáciou alebo
 • uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo
 • uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu.

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Overenie e-mailovej adresy musí žiadateľ vykonať do jednej hodiny od odoslania výzvy.

Po odoslaní úplnej žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou bude voličovi zaslaná notifikácia na ním zadanú e-mailovú adresu a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku na hlasovanie,
 • návratnú obálku a
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Ako voliť zo zahraničia a podať „Žiadosť o voľbu poštou v LISTINNEJ PODOBE“
Stiahnete si žiadosť na webovej stránke minv.sk: „ Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk) Tlačivo vypíšete a priložíte k nim fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením. WNR23_Application1.docx (live.com)

Tieto tri dokumenty vložíte do obálky a pošlete na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

 • Žiadosť pošlite čím skôr, doručená musí byť najneskôr do 09. 08. 2023.
 • Ministerstvo vnútra SR vám pošle (najneskôr do 21. 08. 2023) hlasovacie lístky a návratnú obálku označenú VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri bežnej voľbe a vložíte do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na obálku napísať adresu odosielateľa.
 • Obálku obratom zašlete naspäť na uvedenú adresu Ministerstva vnútra SR. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr do 29. 09. 2023 do 12.00 h., inak Váš hlas nebude započítaný. Preto ju pošlite čo najskôr.

Kde nájdete potrebné dokumenty?
Žiadosť o voľbu poštou – WNR23_Application1.docx (live.com)
Ak chcete využiť elektronický systém registrácie, nájdete ho napríklad aj na webových stránkach: https://volby.srdcomdoma.sk/ alebo na: https://navody.digital/aplikacie/parlamentne-volby
Hlasovacie lístky pre voľbu poštou budú na publikované po zaregistrovaní kandidátnych listín a vyhotovení hlasovacích lístkov koncom júla 2023 „Hlasovacie lístky pre voľbu poštou, Ministerstvo
vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)“ Často kladené otázky k voľbe poštou zo zahraničia nájdete na „ Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)“

Kto môže voliť zo zahraničia
Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18
rokov veku a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.