Vďaka môjmu úsiliu sme pred pár mesiacmi opravili prepadnutý trakt základnej školy na Pankúchovej. Z finančného balíka mojej poslaneckej priority majú tento rok prváčikovia na základnej škole Turnianska nové triedy. Materská škola na Haanovej má s mojím prispením nové interiérové dvere, prekrytie detských ihrísk pergolami proti slnku a vynovený školský dvor o hracie prvky. Zabránil som zrušeniu detského ihriska na Mlynarovičovej a presadil prioritne komplexnú obnovu ihriska na Haanovej.

Dobré vzdelanie a petržalské základné školy
Pre získanie kvalitného vzdelania sú nevyhnutné aj adekvátne materiálno-technické podmienky, ktoré ako poslanec vždy rád podporím, či iniciujem. Prepadnutý trakt základnej školy na Pankúchovej bol roky problémom, preto som inicioval rokovanie s ministrom školstva, aby sme vyriešili finančnú dotáciu na havarijné situácie. Podarilo sa, jej výška siahala až do 200 000 eur.  Z pôvodne prisľúbenej sumy bolo pridelených 120 000 eur, čo bola najvyššia pridelená dotácia v roku 2022 základnej škole na celom Slovensku. Zvyšok doplnila mestská časť. Ruku k dielu priložila projektovo a finančne najmä zástupkyňa starostu Jana Hrehorová. Teší ma, že nový školský rok už deti na ZŠ Pankúchova privítali v opravenej škole. Podobnú radosť pri
otvorení tohto školského roka zažívali aj žiaci prvého stupňa na základnej škole na Turnianskej, najmä prváčikovia, ktorým som spoločne s petržalskou poslankyňou Lýdiou Ovečkovou prispel z našich poslaneckých priorít na vynovenie tried.

Výchova najmenších – petržalské materské školy
Od začiatku môjho pôsobenia na poste komunálneho poslanca (2014) som členom Rady materskej školy na Haanovej. Vo funkcii mám na starosti najmä materiálno-technické zabezpečenie škôlky a areál. Musím povedať, že mám šťastie aj na šikovné pani riaditeľky, ale aj učiteľský a podporný personál škôlky. Spoločnými silami postupne škôlku modernizujeme a skrášľujeme
a každé volebné obdobie. Darí sa to aj vďaka príspevku vo výške niekoľkých desaťtisíc eur z mojej poslaneckej priority. Vo volebnom období 2014-2018 sme revitalizoval školský dvor, vymenili sa obloženia radiátorov a pribudli nové hracie prvky a maľby na stenách budovy. V tomto volebnom období (2018-2022) sme vymenili všetky interiérové dvere, doplnili ďalšie hracie prvky na školský dvor a prekryli pergolami obe vonkajšie detské ihriská s pieskom, aby boli v lete deti chránené pred horúcim slnkom. Výzvou do budúcna zostáva dostavba nízkeho oplotenia škôlky, rekonštrukcia rozpadávajúcej sa terasy pristavenej k škôlke (zatiaľ riešená len havarijne) a čiastočná rekonštrukcia toaliet.

Ihrisko na Haanovej je moja „srdcovka“
Petržalka má v správe 55 verejných detských ihrísk. Na ich bezpečnosti a kvalite mi veľmi záleží. Postupne ich opravujeme, čo predstavuje približne 200 000 eur z rozpočtu každý rok. Keď sa nedávno prehodnocoval počet a stav detských ihrísk v Petržalke, zasadil som sa za to, aby detské ihrisko na Mlynarovičovej ulici nebolo zrušené. Rovnako sa bojujem aj za opravu detského ihriska na Mamateyovej ulici. Žiaľ, kvôli pandémii, sa procesy spomalili a ihrisko v tvare štvorlístka na Mamateyovej sa bude riešiť až v roku 2023. Mojou srdcovkou je však detské ihrisko na Haanovej ulici, a preto som rád, že sa mi podarilo v rámci poslaneckej priority presadiť, že sa urýchlene vypracuje nielen projektová dokumentácia, ale aj komplexne obnoví celé ihrisko. Práce na novom ihrisku sa začali v októbri tohto roka a tak už nič nebráni tomu, aby mohlo byť čoskoro dokončené.

Ak sa opätovne stanem poslancom, budem pokračovať v začatej práci a ďalších nových aktivitách na podporu vzdelávania a výchovy, osobitne v materskej škole na Haanovej, ako aj pri obnove detských ihrísk tak, aby boli moderné a bezpečné.