Ako poslanec dohliadnem na to, aby sa v zmysle nového zákona prijali do 30. 6. 2015 pravidlá, ktoré umožnia nahlasovať prípady korupcie a podvodov s finančnými prostriedkami, a to aj anonymne, ako aj chrániť a odmeňovať oznamovateľov takýchto prípadov. Ak to bude nevyhnutné, navrhnem takéto pravidlá sám. Budem presadzovať otvorené výberové konania a odborníkov na miesta na obecnom a mestskom úrade a neodsúhlasím odmenu starostovi alebo primátorovi, pokiaľ nebude obec a/alebo mesto hospodáriť aspoň s vyrovnaným rozpočtom. Ako poslanec tiež dohliadnem na to, aby sa dotácie zo strany mesta i obce udeľovali transparentným spôsobom, odborne a aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.


Aktivitám, ktoré smerujú proti korupcii a podvodom sa venujem už viac ako 10 rokov a podal som v týchto veciach desiatky trestných oznámení a podnetov na prokuratúru a iné orgány. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť pravidlá Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a niektorých inštitúcií EÚ tak, aby boli oznamovatelia korupcie viac chránení a aby sa predchádzalo zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ. Dlhé roky som členom občianskeho združenia, ktorého cieľom je ochrana finančných záujmov a prostriedkov EÚ s cieľom predchádzať ich zneužívaniu, pričom výsledkom aktivít tohto združenia je napr. vytvorenie Európskeho verejného prokurátora (EPPO) na základe Lisabonskej zmluvy, v ktorého náplni práce bude aj boj proti podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ. Ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) som v rokoch 2011-2012 na tomto úrade prijal nové dotačné pravidlá, pravidlá pre zverejňovanie dokumentov a zmlúv a pravidlá verejného obstarávania, aby nedochádzalo k podvodom a zneužívaniu prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj pravidlá pre konanie otvorených výberových konaní na pozície úradníkov. Hoci sa mi na ÚSŽZ podarilo dosiahnuť prebytkový rozpočet, z princípu mi nebola udelená žiadna odmena, keďže som za svoju funkciu poberal plat tak, ako ho poberá aj primátor mesta, či starosta obce.