Keďže obec ani mesto nedokáže zabezpečovať kvalitné služby pre svojich obyvateľov bez finančných prostriedkov, je nevyhnutné, aby sa s tými finančnými prostriedkami, ktoré sú dispozícii z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov Európskej únie, nakladalo transparentne, hospodárne, efektívne, účinne a zákonne. Nestačí len prijať Etický kódex, ktorý sa neraz neuplatňuje, ale aj účinné pravidlá a nástroje, ktoré umožnia aj obyčajným ľuďom nahlásiť prípady korupcie a podvodov, a to aj anonymne, a následne byť za to aj odmenení mestom a obcou. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý by mal byť účinný od 1. 1. 2015, vytvára pre prijatie takýchto pravidiel a nástrojov všetky predpoklady.

Rovnako je potrebné mať na obecnom, či mestskom úrade odborníkov, ktoré dokážu prevziať na seba zodpovednosť a nakladať s finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne. Keďže ide o verejné funkcie, všetky osoby vrátane členov dozorných rád obecných, či mestských podnikov, by mali byť do týchto funkcií obsadzovaní na základe otvoreného výberového konania. Primátorovi alebo starostovi by nemala patriť nenárokovateľná zložka platu (napr. odmena) až dovtedy, pokiaľ nebude rozpočet mesta alebo obce prebytkový.