Keďže obec ani mesto nedokáže zabezpečovať kvalitné služby pre svojich obyvateľov bez finančných prostriedkov, je nevyhnutné, aby sa s tými finančnými prostriedkami, ktoré sú dispozícii z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov Európskej únie, nakladalo transparentne, hospodárne, efektívne, účinne a zákonne. Nestačí len prijať Etický kódex, ktorý sa neraz neuplatňuje, ale aj účinné pravidlá a nástroje, ktoré umožnia aj obyčajným ľuďom nahlásiť prípady korupcie a podvodov, a to aj anonymne, a následne byť za to aj odmenení mestom a obcou. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý by mal byť účinný od 1. 1. 2015, vytvára pre prijatie takýchto pravidiel a nástrojov všetky predpoklady. Rovnako je potrebné mať na obecnom, či mestskom úrade odborníkov, ktoré dokážu prevziať na seba zodpovednosť a nakladať s finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne. Keďže ide o verejné funkcie, všetky osoby vrátane členov dozorných rád obecných, či mestských podnikov, by mali byť do týchto funkcií obsadzovaní na základe otvoreného výberového konania. Primátorovi alebo starostovi by nemala patriť nenárokovateľná zložka platu (napr. odmena) až dovtedy, pokiaľ nebude rozpočet mesta alebo obce prebytkový. 

Ako poslanec dohliadnem na to, aby sa v zmysle nového zákona prijali do 30. 6. 2015 pravidlá, ktoré umožnia nahlasovať prípady korupcie a podvodov s finančnými prostriedkami, a to aj anonymne, ako aj chrániť a odmeňovať oznamovateľov takýchto prípadov. Ak to bude nevyhnutné, navrhnem takéto pravidlá sám. Budem presadzovať otvorené výberové konania a odborníkov na miesta na obecnom a mestskom úrade a neodsúhlasím odmenu starostovi alebo primátorovi, pokiaľ nebude obec a/alebo mesto hospodáriť aspoň s vyrovnaným rozpočtom. Ako poslanec tiež dohliadnem na to, aby sa dotácie zo strany mesta i obce udeľovali transparentným spôsobom, odborne a aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.

Aktivitám, ktoré smerujú proti korupcii a podvodom sa venujem už viac ako 10 rokov a podal som v týchto veciach desiatky trestných oznámení a podnetov na prokuratúru a iné orgány. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť pravidlá Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a niektorých inštitúcií EÚ tak, aby boli oznamovatelia korupcie viac chránení a aby sa predchádzalo zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ. Dlhé roky som členom občianskeho združenia, ktorého cieľom je ochrana finančných záujmov a prostriedkov EÚ s cieľom predchádzať ich zneužívaniu, pričom výsledkom aktivít tohto združenia je napr. vytvorenie Európskeho verejného prokurátora (EPPO) na základe Lisabonskej zmluvy, v ktorého náplni práce bude aj boj proti podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ. Ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) som v rokoch 2011-2012 na tomto úrade prijal nové dotačné pravidlá, pravidlá pre zverejňovanie dokumentov a zmlúv a pravidlá verejného obstarávania, aby nedochádzalo k podvodom a zneužívaniu prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj pravidlá pre konanie otvorených výberových konaní na pozície úradníkov. Hoci sa mi na ÚSŽZ podarilo dosiahnuť prebytkový rozpočet, z princípu mi nebola udelená žiadna odmena, keďže som za svoju funkciu poberal plat tak, ako ho poberá aj primátor mesta, či starosta obce.

1. O opatreniach na zamedzenie korupcii a podvodom treba informovať médiá i verejnosť. 2. Udeľovanie dotácií si vyžaduje nielen transparentné a prísne pravidlá, ale aj nestranných odborníkov v dotačnej komisii (udeľovanie dotácií krajanom na úrade vlády).