Zavádzame rovnaké financovanie materských škôl zriadených mestskými časťami Bratislavy ako majú všetky ostatné materské školy na Slovensku. Rovnaké pravidlá majú aj súkromné a cirkevné materské školy. Hlavné mesto Slovenska bude mať povinnosť poskytovať materským školám zriadeným jej mestskými časťami 100 % príslušnej sumy výnosu podielových daní, čiže presne tak isto, ako sa poskytuje aj neštátnym zriaďovateľom.
Odstraňujeme doterajší nespravodlivý systém financovania materských škôl na území hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý spôsobuje akútny nedostatok zdrojov na prevádzku materských škôl v Bratislave a je jedným z dôvodov nedostatočných kapacít týchto škôl, ako aj hlavným dôvodom, prečo sú rodičmi platené poplatky za materské školy v Bratislave mnohonásobne vyššie ako v iných obciach a mestách na Slovensku. Doteraz platný zákon totiž vyrobil z hlavného mesta Slovenskej republiky sprostredkovateľa, ktorý materské školy nezriaďuje ani neprevádzkuje, ale “zarába” milióny eur ročne ako províziu na úkor mestských častí, ktoré musia financovať materské školy, pričom väčšinu peňazí na to určených si necháva magistrát Bratislavy.