Aby bolo na platy pre učiteľov a zamestnancov verejnej správy, v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí o zdanení negatívnych externalít, som spolu s kolegami a v spolupráci s ministerstvom financií predložil na septembrovú parlamentnú schôdzu návrhy zákonov, na základe ktorých by sa mal zdaniť:
1. plynovod (EU-stream)
2. lieh (tvrdý alkohol)
3. ďalšie regulované subjekty s výsledkom hospodárenia nad 3 milióny eur ročne (licencované Národnou bankou Slovenska, Radou pre vysielanie a retransimisiu a vyberajúce mýto v doprave).
Navrhnutým zdanením získa štát ročne niekoľko stoviek miliónov eur.
Okrem učiteľov a zamestnancov verejnej správy to umožní poskytnúť pomoc aj ďalším skupinám obyvateľstva, najmä dôchodcom.
Zostalo ešte zdaniť hazard, na čom nie je zatiaľ politická dohoda v koalícii (na zdanení síce je, ale na spôsobe zdanenia nie).
Keďže najviac mediálnej pozornosti si vyslúžilo zdanenie alkoholu, uvediem na pravú mieru niekoľko nesprávnych informácií:
1. Zdaňujeme len tvrdý alkohol, čiže liehoviny 🥃, nie pivo 🍺 alebo víno🍷, čo paradoxne navrhuje Sloboda a Solidarita na septembrovú schôdzu.
2. Od roku 2009 sa daň na alkohol nezdvíhala, takže navrhované 30% zvýšenie zodpovedá inflácii za príslušné obdobie. Viaceré dane sa pravidelne zvyšujú o infláciu automaticky, daň za alkohol nie.
3. Poslanecký návrh ako každý iný nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, keďže už zo samotného názvu konania vyplýva, ale aj v zmysle zákona, že sa takéto pripomienkové konanie nevzťahuje na poslanecké návrhy zákonov – tie zasiela do pripomienkového konania príslušné ministerstvo kvôli vypracovaniu stanoviska vlády až potom ako je poslanecký návrh zákona schválený v I. čítaní v parlamente