Ak ste Bratislavčan a súhlasíte s tým, aby sa stabilizované územie neničilo nezmyselnou zástavbou, podpíšte sa pod našu hromadnú pripomienku! V roku 2017 sa viac ako 4 000 Bratislavčanov postavilo proti akejkoľvek výstavbe na Haanovej ulici v Petržalke, na pozemku parc. č. 326/1 vedľa Starohájskej pivárne, na ktorom sa nachádza ihrisko a plochy pre športovanie. Nezmyselný zámer stavať nájomné byty a iné budovy na každej voľnej ploche zelene alebo stabilizovaného územia neuspela.

Petičiarom vyšlo v ústrety aj mestské zastupiteľstvo, ktoré svojim uznesením v roku 2017 zaviazalo ešte primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby pri najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu Bratislavy preklasifikoval pozemok na kód 1110, teda na zeleň, parkové a sadovnícke úpravy.

Petržalské zastupiteľstvo prijalo uznesenie v roku 2021. Petržalka listom starostu Jána Hrčku tiež požaduje, aby bol pozemok preklasifikovaný buď na kód 1110 alebo na kód 401, teda na šport.

Keď terajší primátor Bratislavy Matúš Vallo nastúpil v roku 2018 do funkcie a prisľúbil vyhovieť petičiarom a rešpektovať uznesenie mestského zastupiteľstva, akurát požiadal, aby sa požiadavka na preklasifikovanie pozemku nezapracovala do najbližších zmien a doplnkov územného plánu Bratislavy, ale až do zmien a doplnkov č. 09, čo sa na môj poslanecký návrh aj stalo. Svoj sľub však Matúš Vallo nedodržal.

Aktuálne sú „na stole“ zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy č. 09 a predmetný pozemok v nich absentuje. To znamená, že naďalej zostáva klasifikovaný ako stavebný pozemok a príležitosť pokaziť život tisíckam Petržalčanov nezmyselnou zástavbou pretrváva. Zmeny a doplnky územného plánu sa však dajú v zmysle zákona pripomienkovať. Nie je to dokonalé, postavenie verejnosti nie je stále také, ako v iných štátoch (napr. aj v Českej republike), ale je to najlepšia možnosť. Ak ju chcete využiť, stiahnite si podpisový hárok a podpísaný ho odovzdajte niektorej z osôb uvedených v zozname pod hromadnou pripomienkou.

HROMADNÁ PRIPOMIENKA k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislava rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09