Vážený pán predseda Súdnej rady SR, vážená pani ministerka spravodlivosti, vážený pán predseda Najvyššieho súdu SR, vážené sudkyne, sudcovia, vážení zástupcovia pani prezidentky, parlamentu a vlády v Súdnej rade, milí hostia a všetci prítomní,

veľmi sa teším, že mám tú česť ako zástupca parlamentu a jeho ústavnoprávneho výboru vystúpiť s príhovorom na pôde Súdnej rady SR, na podujatí, ktorým si pripomíname jubilejné výročie jej vzniku. V živote človeka znamená 20 rokov určitý prelom, vek, v ktorom je v plnej sile, keď sa už chce postaviť na vlastné nohy a má ambíciu byť prínosom nielen pre seba, svoju rodinu, ale aj pre celú spoločnosť. Podobne vnímam Súdnu radu ako nezávislú a sebavedomú inštitúciu, ako ústavný orgán sudcovskej legitimity, ktorý počas svojej 20-ročnej existencie osvedčil svoju opodstatnenosť a prínos pre sudcovský stav a slovenskú verejnosť. Iste, boli aj obdobia, ako v živote každého človeka, keď na cestu nesvietilo slnko a budúcnosť bola zamračená, ale som presvedčený, že také chvíle už má súdna rada za sebou nielen vďaka jej novému predsedovi, ale aj vďaka jej ďalším členom, osobitne spomedzi sudcov volených už po novom, a to na základe regionálneho princípu.

Súdna rada je jedným z mála orgánov, kde máme vzácnu príležitosť sledovať fungovanie a spoluprácu zástupcov všetkých zložiek štátnej moci v prospech verejnej kontroly súdnictva, sudcovskej etiky, či personálnej obmeny alebo očisty sudcovského stavu. Práve riadne a zodpovedné plnenie si týchto úloh je pre súdnu radu zároveň jej najväčšou výzvou, pretože v procese budovania demokracie a právneho štátu na Slovensku jej patrí nezastupiteľné miesto.

Aby mohla súdna rada vykonávať svoje úlohy zodpovedne a s nasadením všetkých svojich síl, snaží sa naša vláda, ale aj poslanci parlamentu a osobitne Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a jeho členovia prijímať také zákony a vyvíjať také aktivity, ktoré súdnej rade napomáhajú byť nielen personálne, finančne a administratívne nezávislou, ale zároveň také, ktoré jej pomáhajú byť garantom očisty sudcovského stavu ale na druhej strane aj ochrany sudkýň a sudcov pred prípadným zneužívaním štátnej moci na politické účely.

Dovoľte mi len pripomenúť, že to bol práve terajší parlament, ktorý posilnil postavenie a právomoci súdnej rady s cieľom riadne preverovať majetkové pomery sudcov a ich sudcovskú spôsobilosť, ktorý jej zveril právo zatiahnuť ručnú brzdu v prípade, ak sa koná voči sudcom z dôvodu ohýbania práva a ktorý tiež podporil taký rozpočet a jeho navýšenie, aby mohla súdna rada vykonávať svoje poslanie dôstojne a v plnej sile. Dovoľte mi zároveň poznamenať, že mnoho ľudí na Slovensku vkladá veľké nádeje do súdnej rady, pretože predstavuje kľúčovú inštitúciu z hľadiska zvýšenia dôveryhodnosti justície na Slovensku.

Pozorne si všímam a oceňujem aj snahu o väčšiu transparentnosť a priblíženie sa súdnej rady verejnosti, a to v oveľa väčšej miere ako tomu bolo v minulosti. Nakoniec, aj skutočnosť, že dnešné podujatie má verejnosť možnosť sledovať v priamom prenose prostredníctvom webového sídla súdnej rady je dôkazom, že si jej vedenie uvedomuje dôležitosť moderných foriem komunikácie a význam sprostredkovať verejnosti neskreslené informácie o svojej činnosti a poslaní.

Uvedomujem si veľmi dobre, že nemôžeme zostať stáť na mieste a uspokojiť sa s tým, ako sa veci majú, ako sú, ale je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, ako by mali byť, čo by sa dalo zlepšiť, a to aj formou zmeny zákonov či podzákonných noriem. Dnešné podujatie vnímam ako príležitosť zamyslieť sa nad otáznikmi a možnými riešeniami niektorých zásadných problémov, súvisiacich s ústavným a zákonným postavením súdnej rady.

Rád by som za seba, ale aj za ďalších poslancov Národnej rady SR vyjadril ochotu a pripravenosť napomôcť riešeniam, ktoré budú zmysluplné, odborné, systémové, na ktorých bude zjavná zhoda medzi účastníkmi dnešného podujatia a ktoré budú posilňovať demokratický charakter nášho štátu s dôrazom na ústavnoprávny rozmer navrhnutých riešení.

Priamy prenos zo slávnostného podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky

Priebeh podujatia bude možné naživo sledovať na youtubovom kanáli Súdnej rady Slovenskej republiky.