Je príjemné byť iniciátorom obnovy priestoru a objektu, ktorý bude prinášať radosť, pokoj, pohodu nielen domácim a Bratislavčanom 🙂
Viaceré pripomienky z verejnej prezentácie boli do konečnej podoby projektu zapracované. Tiež sa konala prezentácia v dennom centre seniorov na Haanovej, pretože odtiaľ sú ľudia, ktorí sa doteraz o údržbu kaplnky starali. Ich pripomienky k pôvodnému projektu neboli takmer žiadne.
V článku sa spomína, že poslanci budú mať možnosť diskutovať o projekte až teraz v máji pri udeľovaní dotácie. Nie je to tak, pretože o ňom už diskutovali na decembrovom mestskom zastupiteľstve minulý rok pri schvaľovaní nájmu pozemku. O projekte navyše diskutovali viaceré komisie petržalského aj mestského zastupiteľstva a s výnimkou jednej žiadna z nich nevzniesla zásadné pripomienky voči projektu. Teší ma to, lebo projekt sa tak môže dostať do realizačnej fázy.