Dnes sa v parlamente uskutočnilo rokovanie zástupcov Európskej komisie pod vedením Didier Reyndersa, eurokomisára pre spravodlivosť, so zástupcami Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky.

Hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie pokroku Slovenska pri budovaní právneho štátu, čo Európska komisia každoročne vyhodnocuje vo svoje správe o právnom štáte v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Ako uviedol eurokomisár Reynders, pre Európsku komisiu nie je až tak dôležité, či sú všetky jej odporúčania perfektne zohľadnené, ale či je vidieť napredovanie v otázkach, v ktorých Európska komisia vidí nedostatky alebo nezrovnalosti. Zo strany eurokomisára pre spravodlivosť neboli spomenuté žiadne vážne výhrady týkajúce sa právneho štátu na Slovensku.

Diskusia sa zamerala na reformu justície na Slovensku vrátane aktuálne schválenej súdnej mapy, na pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, na otázky spojené s financovaním politických strán a hnutí, ako aj na otázky spojené s nezávislosťou médií a ochranou novinárov na Slovensku. Vyjadrenia zástupcov oboch výborov parlamentu k týmto otázkam budú Európskej komisii slúžiť ako podklad pre vypracovanej budúcoročnej správy na Slovensko k otázkam právneho štátu za rok 2022.

Počas rokovania bola možnosť venovať sa aj špecifickým otázkam.

K takým patrí fungovanie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, kde je Slovensko výrazne v predstihu v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ a má sa čím pochváliť, pričom pozornosť sa venovala osobitne tomu, či a do akej miery by mali byť oznamovatelia korupcie odmeňovaní.

Náležitá pozornosť bola venovaná aj zámeru vlády zriadiť Úrad na ochranu verejného záujmu, ktorý by mal gestorovať agendu konfliktu záujmov a majetkových priznaní verejných funkcionárov a etický výkon ich povolania, vrátane súvisiacich otázok ich integrity (vrátane otázky tzv. revolving doors) a dodržiavanie pravidiel lobingu. Prijatie pravidiel lobingu bolo prisľúbené Európskej komisii už v roku 2021, čo sa nestalo, a tak bolo potrebné vysvetlenie aktuálnej situácie v tejto problematike.

K špecifickým otázkam patrí aj garancia v podobe posúdenia Súdnou radou, ktorú majú sudcovia v prípade, ak sú obvinení z trestného činu ohýbania práva, čo Európska komisia vníma veľmi citlivo a bolo dohodnuté, že to, či by mala byť takáto poistka zachovaná aj po roku 2024, bude predmetom ďalších vzájomných konzultácií medzi Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky a administratívou eurokomisára pre spravodlivosť.

Nakoniec, pokiaľ ide o financovanie politických strán a hnutí, zo strany Európskej komisie bolo jasne naznačené, že obmedzenia by sa mali týkať nielen ich financovania z verejných zdrojov, ale aj zdrojov súkromných, najmä darov, a to počas vedenia volebnej kampane.