Naša Ústava jednoznačne vymedzuje, že medzinárodné zmluvy, akou je aj obranná dohoda s USA, majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (čl. 7 ods. 5). Teda nie aj pred samotnou Ústavou SR a ústavnými zákonmi.
Ústavný súd SR judikoval, že ak je referendová otázka formulovaná spôsobom, ktorý ma normatívny charakter, úspešné referendum má silu ústavného zákona. V hierarchii právnych noriem má teda úspešný výsledok referenda vyššie postavenie, resp. väčšiu silu ako prednostná medzinárodná zmluva. Znamená to však, že by výsledok úspešného referenda znamenal automaticky aj vypovedanie takejto medzinárodnej zmluvy?
Nie, nie je to tak. Ústava SR zároveň uvádza, že Slovenská republika rešpektuje a dodržiava svoje medzinárodné záväzky a takým sa stane aj obranná dohoda s USA, ak bude schválená parlamentom a ratifikovaná prezidentkou SR. Vyplýva to aj medzinárodného (Viedenského) dohovoru o zmluvnom práve. Ak by bola referendová otázka formulovaná spôsobom, akým to najnovšie naznačuje Robert Fico, t.j. že bude smerovať k vypovedaniu zmluvy, úspešný výsledok referenda by sám osebe nestačil, lebo by ho bolo potrebné vykonať – vládou, parlamentom a prezidentkou a Ústavný súd SR judikoval, že poslancom nemožno výsledkom referenda ukladať príkazy, čo majú robiť.
Podľa môjho názoru však situácia, že by bol úspešný výsledok referenda o vypovedaní obrannej dohody s USA ani nenastane. Jednak preto, že by sa nenašlo toľko ľudí, ktorí by mali záujem sa zúčastniť tohto referenda, ale najmä preto, že práve pre potenciálny rozpor s čl. 1 ods. 2 Ústavy SR by takáto referendová otázka bola protiústavná a prezidentka SR by pravdepodobne konala a predložila by takúto otázku na posúdenie jej súladu s Ústavou SR na rozhodnutie Ústavného súdu SR.