Terasy pri panelákoch
Milí Bratislavčania, zapojte sa do výzvy na poskytnutie dotácie na opravu terás! Môžete už dnes.
Bratislavské pochôdzne terasy, a najmä tie petržalské sú v katastrofálnom stave. Z veľkej časti je to dôsledok zlej transformácie vlastníckych vzťahov po zmene režimu v roku 1989, či neporiadneho prístupu stavebníkov k ich kolaudácii. Situácia je natoľko zlá, že sme zaznamenali už viacero úrazov s poškodením zdravia ľudí, ktorí chceli terasy využiť ako verejné komunikácie, a dokonca sa v Petržalke stal aj smrteľný úraz.

Už som v roku 2017 som ako bratislavský poslanec prišiel s riešením vo forme dotačného systému pre rekonštrukcie terás. Zastupiteľstvo môj návrh schválilo, ale bývalé vedenie hlavného mesta túto príležitosť pomôcť ľuďom zavrhlo a napadlo. Prokuratúra síce dala za pravdu mne, ale stratili sme dva cenné roky, počas ktorých sme mohli predísť viacerým úrazom, ublíženiam na zdraví a smrti Bratislavčanov.

Preto som veľmi rád, že súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo a námestníčka Tatiana Kratochvílová pochopili vážnosť situácie a zvolili konštruktívny prístup.

Obdobie pandémie sme spoločne využili na to, aby sme pripravili administratívu a podklady, ktoré hlavnému mestu umožnia spustiť dotačný systém na rekonštrukciu majetkovo vysporiadaných pochôdznych terás v súkromnom vlastníctve.

Dotačná schéma sa výlučne týka majetkovo vysporiadaných terás, ktorých rekonštrukciu na základe žiadosti o dotáciu podanej v termíne od 17. 1. do 31. 3. 2022, hlavné mesto bude financovať najviac vo výške 200 000 eur a 50% nákladov na rekonštrukciu.

Dotáciu možno žiadať aj na menšie súvisiace projekty, napr. na projektovú dokumentáciu, vypracovanie statického posudku alebo obnovu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás, akými sú múriky, zabrádlia, či schodiská.
Treba však pripomenúť, že nie všetky terasy sú majetkovo vysporiadané, čiže nie všetky majú vlastníka. Ak nemajú vlastníka, potom sa nich dotačná schéma nemôže vzťahovať. Rovnako terasy, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo mestskej časti nespadajú do tejto dotačnej schémy.

Pochôdzne terasy sú súčasťou verejného priestoru. Nám záleží na ich obnove a skrášlení.

Žiadosť o dotáciu nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/terasy