Mesto Bratislava podporí revitalizáciu pochôdznych terás dotáciou určenou vlastníkom terás. Na tento účel vyčlenilo mesto v rozpočte sumu 20 000 eur.

Kvalita verejného priestoru sa významnou mierou podieľa na kvalite života v mestách. Preto nám záleží na tom, aby sme prostredníctvom mestských projektov vytvárali kvalitný verejný priestor a aby sme k rovnakému prístupu motivovali aj súkromných vlastníkov, ktorí majú podiel na jeho spoluvytváraní.

Jedným z prvkov verejného priestoru v našom meste sú aj verejne prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom stave.

Bez ohľadu na vlastníctvo, terasy plnia aj funkciu verejného priestoru. Mesto Bratislava preto chce vlastníkom kompenzovať fakt, že na svojej nehnuteľnosti znášajú ťarchu verejného priestoru. Mestské zastupiteľstvo schválilo na decembrovom zasadnutí pilotný projekt dotácií, ktoré mesto poskytne majiteľom terás za účelom ich revitalizácie. Na tento účel vyčlenilo mesto v tomto roku sumu 200 000 eur, o ktorú sa môžu uchádzať vlastníci terás respektíve ich častí.

Dotačnou schémou chceme podporiť vlastníkov nehnuteľností, motivovať ich k rekonštrukcii a zároveň im kompenzovať skutočnosť, že súčasťou ich nehnuteľnosti je aj verejný priestor. Paralelne pracujeme aj na pasportizácii pochôdznych terás, aby sme aj v spolupráci s mestskými časťami mohli následne pripraviť projekty obnovy terás, ktoré sú v majetku hlavného mesta respektíve mestských častí,” uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.  

Dotačná schéma je súčasťou plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR, ktorého iniciátorom bol poslanec mestského zastupiteľstva Milan Vetrák: „Teší ma, že sme minulý rok plný obmedzení kvôli pandémii koronavírusu využili na kvalitnú prípravu administratívy, ktorá hlavnému mestu umožní spustiť dotačný systém na rekonštrukciu majetkovo vysporiadaných pochôdznych terás v súkromnom vlastníctve. Pre úspešné rozbehnutie dotačnej schémy bude dôležitá nielen dobrá informovanosť verejnosti o tejto iniciatíve, ale aj zapojenie sa dotknutých mestských častí, ktoré by mali na rekonštrukciu terás vyčleniť potrebnú sumu finančných prostriedkov, čím sa napomôže rýchlejšej postupnej obnove najmä ich verejnoprospešných prvkov. Hlavné mesto v minulosti túto dotačnú schému značne zanedbalo, keď od roku 2017 na ňu nevyčlenilo ani jedno euro a pevne verím, že ak sa v tomto roku po jej spustení osvedčí a bude o ňu záujem, v roku 2022 nájdeme v mestskom rozpočte dostatok zdrojov na jej navýšenie ako kompenzáciu za predchádzajúce roky. Nakoniec, ide o jednu z hlavných priorít hlavného mesta pre toto volebné obdobie.”

Žiadosť o dotáciu je možné podať od 15.1. do 31.3.2021 prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke mesta.