Tzv. kilečko, t. j. súbor viac ako 100 rôznych opatrení zameraných na podporu podnikateľom, najmä kvôli zmierneniu dopadov pandémie koronavírusu, obsahuje aj niektoré novely zákonov, ktoré nespĺňajú podmienky na skrátené legislatívne konanie. Práve Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky je tým, kto dbá na to, aby neboli parlamentu predkladané návrhy zákonov, ktoré sú buď tzv. prílepkami alebo také, ktoré porušujú podmienky zákona a rokovacieho poriadku parlamentu stanovené pre skrátené legislatívne konanie. Nielen obsah právnej normy  a zákonov je dôležitý, ale aj forma a spôsob jeho predkladanie, hovorí v tejto súvislosti predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR neodporúča schváliť napr. novelu zákona o sudcoch, novelu zákona o prokuratúre, novelu zákona o reklame a novelu zákona o cestnej premávke. Kvôli rozporu s právom EÚ odporúča vypustiť prechodné ustanovenie z novely zákona o ochrane spotrebiteľa. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR tiež odporúča v novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach, aby sa posilnil princíp transparentnosti a vzťahoval sa aj na podklady cenových návrhov výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby. Všetky tieto odporúčania budú súčasťou spoločnej správy výborov parlamentu a očakáva sa ich schválenie.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR prijal na dnešnom rokovaní aj výkladové stanovisko k § 14, 15, 16 a 39 rokovacieho poriadku parlamentu, a to na základe procedurálneho návrhu, ktorý v pléne predložil poslanec a člen tohto výboru Ondrej Dostál. Výbor neodporúča predsedovi parlamentu, aby dal hlasovať o doplňujúcom návrhu predloženom poslancom Marošom Kondrótom, aby predsedovia výborov, ktorí opustili poslanecký klub strany SMER-SD, boli týmto spôsobom nahradení poslancami uvedeného poslaneckého klubu. Dôvodom je, že podľa výkladu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, nie je možné v jednom uznesení parlamentu spájať voľbu a odvolanie členov výboru a predsedov výboru, keďže ich odvolanie prebieha rozdielnym spôsobom. Predsedovia výborov sa odvolávajú v tajnom hlasovaní a členovia výborov sa odvolávajú verejne.