Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom dnešnom zasadnutí prerokoval s skrátenom legislatívnom konaní ďalšie vládne návrhy zákonov, ktoré majú napomôcť prekonať problémy spôsobené pandémiou koronavírusu.

V prvom rade ide o novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spojenej 
s ďalšou novelou zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikanie alebo poskytujúcim služby na základe nájomnej zmluvy. Zároveň sa upravujú podmienky poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom prostredníctvom súdu pri plnení právnych povinností nepeňažnej povahy. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR v tejto súvislosti predkladateľa upozornil, že rámec umožňujúci 48-mesačnú realizáciu splátok nájomného je z pohľadu ochrany nadobudnutých práv veľmi neštandardným riešením, ktoré akceptoval výlučne s prihliadnutím na núdzový stav a dopady koronakrízy.

Pri prerokúvaní novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej infekčnej choroby COVID 19 predložil predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR po dohode s predkladateľom dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Vychádza nimi v ústrety subjektom, ktoré sú príjemca 
2 %, resp. 3 % asignácie z danej z príjmov fyzických a právnických osôb, t. j. najčastejšie mimovládnym organizáciám napr. charitatívnym organizáciám. Sú to subjekty, ktoré mali do 31. mája 2020 povinnosť zverejniť, akým spôsobom použili príspevok z dane za rok 2019, ako aj účtovnú závierku overenú audítorom. Ak by tak neurobili, nemohli by sa registrovať ako príjemcovia 2 %, resp. 3 % podielu dane na rok 2021.

„Zákonné povinnosti si z dôvodu pandémie nestihla splniť významná časť týchto príjemcov. Je preto namieste stanovenie novej lehoty, a to až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Podobne majú novú lehotu aj správcovia bytových domov na predloženie správy o svojej činnosti, vrátane vyúčtovania. Inak by im hrozili sankcie, ktoré by im mohli spôsobiť vážne problémy pri výkone správy. Z dôvodu pandémie správcovia nemohli zabezpečiť splnenie všetkých povinností a preto sa stanovuje nová lehota do konca júla 2021,“ vysvetľuje Milan Vetrák.