Budúcnosťou každého moderného mesta je integrovaná doprava, na vytvorenie ktorej sú k dispozícii aj finančné prostriedky EÚ na roky 2014 až 2020. Takáto doprava zahŕňa výstavbu a modernizáciu integrovaných zastávok, zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy, prerobenie vozidlového parku MHD tak, aby bol priaznivejší k osobám so zdravotným postihnutím a k životnému prostrediu, budovanie doplnkovej štruktúry pre cyklodopravu a cyklistickej infraštruktúry s napojením na integrované dopravné systémy, budovanie záchytných parkovísk a prepojením na MHD a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (napr. chodci). Viaceré z týchto prvkov predstavujú nové prístupy k doprave, najmä pokiaľ ide o cyklodopravu a chodcov. Treba už konečne povýšiť cykloturistiku na cyklodopravu ako alternatívu motorovej dopravy. 

Veľké dopravné projekty, ako je napr. električka do Petržalky by nemali byť len čisto technickou stavbou, ale stavbou, ktorá bude vhodne zakomponovaná do životného priestoru Petržalčanov. Napĺňanie konceptu TWIN CITY medzi Bratislavou a Viedňou je dôležité nielen pre mesto, ale aj pre Petržalku, ktorá v tomto projekte zohráva kľúčovú úlohu. Systém parkovania by mal byť prijatý jednotne na úrovni mesta, pretože časť komunikácií, na ktorých sa parkuje, je v majetku a kompetencii mesta (cesty 1. a 2. triedy) a len komunikácie 3. a 4. triedy sú v kompetencii jednotlivých mestských častí (napr. Petržalky). Takýto systém by mal dať jasnú preferenciu ľuďom, ktorí sú Bratislavčania, ak žijú na území Bratislavy (bezplatne alebo s ohľadom na počet rokov pobytu), mal by brať ohľad na životné prostredie (radšej poschodové parkovacie domy so súhlasom obyvateľov, a to aj pre bicykle, nielen pre autá, ako ďalšie zaberanie voľných zelených plôch) a zohľadňovať tiež početnosť vozidiel na jednu rodinu, či sociálnu situáciu niektorých vrstiev spoločnosti (dôchodcovia, mladé rodiny a pod.). 

Ako poslanec v mestskom zastupiteľstve sa budem zasadzovať za to, aby sa na území mesta vybudovala čo najskôr integrovaná doprava a aby sa cyklodoprava stala rovnocennou alternatívou motorovej doprave. Zároveň dohliadnem na to, aby sa čo najskôr ukončili veľké kauzy mesta, akými sú napr. PKO, Hlavná stanica a predstaničné námestie, či električka do Petržalky. Tiež podporím prijatie pravidiel týkajúcich sa jednotnej parkovacej politiky na úrovni mesta a v prípade, ak nedôjde k zhode medzi mestom a mestskými časťami v tejto otázke, ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke podporím také pravidlá parkovania, ktoré dajú jednoznačnú preferenciu Petržalčanom, pomôžu dobudovať parkovacie kapacity bez zásahu do zelenej plochy a zohľadnia špecifiká tejto mestskej časti. 1. Takéto veci by sa pri významných projektoch nemali stávať. 2. Takto to vyzerá, keď cyklodoprava funguje (Taiwan).