Budúcnosťou každého moderného mesta je integrovaná doprava, na vytvorenie ktorej sú k dispozícii aj finančné prostriedky EÚ na roky 2014 až 2020. Takáto doprava zahŕňa výstavbu a modernizáciu integrovaných zastávok, zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy, prerobenie vozidlového parku MHD tak, aby bol priaznivejší k osobám so zdravotným postihnutím a k životnému prostrediu, budovanie doplnkovej štruktúry pre cyklodopravu a cyklistickej infraštruktúry s napojením na integrované dopravné systémy, budovanie záchytných parkovísk a prepojením na MHD a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (napr. chodci). Viaceré z týchto prvkov predstavujú nové prístupy k doprave, najmä pokiaľ ide o cyklodopravu a chodcov. Treba už konečne povýšiť cykloturistiku na cyklodopravu ako alternatívu motorovej dopravy.