Aké sú vaše plány na zlepšenie kvality a bezpečnosti ciest na Slovensku (boj proti alkoholu za volantom, kritériá pre získanie vodičského oprávnenia a pod.)?
Počas nášho pôsobenia vo vláde v rokoch 2020-2023 realizovali Ministerstvo vnútra SR a jeho zložky preventívne kampane zamerané proti podvodom na senioroch, obchodovaniu s ľuďmi, hybridným hrozbám, nenávistným prejavom, kyberšikanovaniu, korupcii či alkoholu za volantom. Okrem pokračovania v takýchto preventívnych kampaniach je obsahom volebného programu OĽANO a PRIATELIA aj zvýšenie sankcií za riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok.

Vnímate vplyv individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie a klímu? Aké opatrenia navrhujete na zníženie emisií skleníkových plynov z tejto oblasti?
Budeme podporovať integrované dopravné systémy kombinujúce najvýhodnejšie vlastnosti jednotlivých druhov dopravy (železničnej, cestnej, vodnej, leteckej, cyklistickej, pešej), aj z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Chceme tiež pokračovať v realizácii opatrení na zníženie energetickej náročnosti a ekologickej záťaže. Zasadíme sa za zvýšenie finančných prostriedkov vo fonde na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás vrátane turistických trás a presadíme budovanie doplnkovej infraštruktúry CR (ako napr. parkoviská, verejné toalety, informačné stánky a systémy, odpočinkové stanovištia), čo prispeje k rozvoju cykloturistiky a pešej turistiky.

V rámci volebného programu hnutia OĽANO a PRIATELIA navrhujeme v oblasti dopravy (ďalšie opatrenia sú v oblasti priemyslu a v oblasti energetiky) viacero opatrení, ktoré sa týkajú vplyvu
dopravy na životné prostredie a znižovanie emisií skleníkových plynov. Z nich možno uviesť najmä tieto:
a) podporíme účasť železníc a riečnej dopravy v kombinovanej nákladnej preprave,
b) presadíme, aby sa súčasťou dopravných generelov miest a obcí stali aj generely cyklistickej a pešej dopravy,
c) zavedieme povinnosť riešiť cyklistickú infraštruktúru pri výstavbe alebo rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry všade tam, kde je to možné,
d) zavedieme finančné a podporné opatrenia s cieľom, aby verejná doprava bola pre verejnosť aj finančne zaujímavejšia ako individuálna automobilová doprava,
e) nastavíme dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu a zavedieme podporu na nákup vozidiel pre vodíkový pohon,
f) v rozumnej miere zavedieme finančnú podporu pre nákup elektromobilov tak, aby bol podiel elektromobilov na vozovom parku osobných vozov vyšší ako v súčasnosti,
g) budeme rozširovať povedomie o tom, ako je možné ekologickejšie viesť motorové vozidlá (tzv. ekodriving),
h) podporíme zavedenie jednotného mesačného lístka na regionálnu dopravu po vzore „nemeckého lístka za 49 EUR“. Cieľom je presvedčiť ľudí, aby využívali ekologickejšiu verejnú dopravu a zároveň ušetriť náklady rodinným rozpočtom.

Aký postoj má vaša strana k zákazu predaja nových spaľovacích motorov od roku 2035?
Nepodporujeme zákaz predaja spaľovacích motorov od roku 2035, pričom podľa všetkého príde k revízii tohto cieľa aj na európskej úrovni. Na druhej strane chceme v rozumnej miere finančne podporiť nákup elektromobilov tak, aby sa ich podiel na vozovom parku osobných motorových vozidiel zvýšil oproti súčasnosti.

Považujete súčasné rýchlostné limity na slovenských cestách za adekvátne, prípadne máte v pláne ich úpravu?
Neevidujeme takú spätnú odbornú väzbu, ktorá by nás presvedčila o tom, že je potrebné robiť zásadné zmeny v súčasných rýchlostných limitoch na slovenských cestách.

Aký máte postoj k pohybu cyklistov na cestných komunikáciách s vyššou maximálnou povolenou rýchlosťou (90 km/h a viac)?
Je dôležité, aby aj cyklisti dodržiavali pravidlá cestnej premávky a boli obozretní pri jazde po cestách s vysokou rýchlosťou. V týchto prostrediach je kľúčové zabezpečiť dostatočnú viditeľnosť cyklistov a vodičov na seba, a to napríklad pomocou reflexného oblečenia a svetelných signalizácií.
Súčasne by mali vodiči motorových vozidiel zohľadniť prítomnosť cyklistov na ceste a poskytovať im dostatočný priestor a bezpečný odstup. V súlade s volebným programom hnutia OĽANO a PRIATELIA chceme presadiť, aby sa súčasťou dopravných generelov miest a obcí stali aj generely cyklistickej a pešej dopravy. Tiež zaviesť povinnosť riešiť cyklistickú infraštruktúru pri výstavbe alebo rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry všade tam, kde je to možné. To by v praxi znamenalo, že cyklisti by sa na cestách s vyššou maximálnou rýchlosťou (nad 90 km/h) nemali vyskytovať, pretože to nie je bezpečné pre nich a vhodné z hľadiska plynulosti premávky.

6. Považujete súčasnú úroveň individuálnej automobilovej dopravy za spoločenský problém?
Z hľadiska znečistenia ovzdušia, dopravných zápch, energetickej náročnosti a negatívneho dopadu na životné prostredie možno vo vysokom objeme individuálnej automobilovej dopravy vidieť problém. Z hľadiska pohodlia, osobnej mobility a dochádzania na miesto určenia môže byť automobilová doprava výhodná. Kľúčové je hľadať vyvážený prístup a podporovať alternatívne formy dopravy, ako je hromadná doprava, cyklistika a chôdza, kde je to vhodné.

7. Vidíte potenciál v regulácii vlastníctva automobilov na Slovensku?
Regulácia vlastníctva automobilov má iste potenciál v rámci udržateľného dopravného plánovania a znižovania dopadov individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie. To môže zahŕňať opatrenia ako náhrada starších, menej účinných vozidiel za ekologickejšie alternatívy, podpora zdieľania jazdy, zavedenie nízkych emisných zón, a podobne. Kľúčové je nájsť rovnováhu medzi podporou osobnej mobility a ochranou životného prostredia.

8. Plánujete zvýhodňovať nákup ekologických vozidiel pre skupiny s nižšími príjmami, ktoré v súčasnosti vlastnia staršie vozidlo?
Je dôležité v rozumnej miere aj finančne podporiť nákup elektromobilov tak, aby bol podiel elektromobilov na vozovom parku osobných vozov vyšší ako v súčasnosti. Zároveň však musí platiť, že je k dispozícii aj mechanizmus finančnej podpory nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu a prípadne aj pre nákup vozidiel na vodíkový pohon.