Vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky,
vážený pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vážený pán predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, vážený pán predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, vážený pán generálny prokurátor Slovenskej republiky, vážený pán predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
ctení hostia, všetci tu prítomní, vážim si, že mám tu česť ako zástupca parlamentu a jeho Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vystúpiť so svojím príhovorom na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdnej rady“) v týchto reprezentatívnych priestoroch bratislavského magistrátu, na podujatí, ktorým si pripomíname jubilejné výročie jej vzniku.

V živote človeka znamená 20 rokov určitý prelom, vek, v ktorom je v plnej sile, keď sa chce postaviť na vlastné nohy a má ambíciu byť prínosom nielen pre seba, ale aj pre svoju rodinu a spoločnosť. Podobne vnímam súdnu radu ako nezávislú, ale sebavedomú inštitúciu, ako ústavný orgán sudcovskej legitimity, ktorý počas svojej 20 ročnej existencie osvedčil svoju opodstatnenosť a prínos pre sudcovský stav i slovenskú spoločnosť.

Iste, boli aj obdobia, ako v živote každého človeka, keď na cestu nesvietilo slnko a budúcnosť bola zamračená, ale som presvedčený, že také chvíle, má súdna rada už za sebou a nielen vďaka jej novému predsedovi, ale vďaka jej ďalším členom, osobitne spomedzi sudcov, voleným už po novom, na základe regionálneho princípu, posilní charakter, postavenie a bude dôstojne vykonávať úlohy, ktoré sú jej priznané zákonom.

Súdna rada je jedným z mála orgánov, kde máme vzácnu príležitosť sledovať fungovania spolupráce zástupcov všetkých zložiek štátnej moci, v prospech verejnej kontroly súdnictva, sudcovskej etiky, či personálnej odmeny, alebo očisty sudcovského stavu. Práve riadne a zodpovedné plnenie si týchto úloh je pre súdnu radu zároveň jej najväčšou výzvou, pretože v procese budovania demokracie a právneho štátu na Slovensku jej patrí nezastupiteľné miesto, aby mohla súdna rada vykonávať svoje úlohy zodpovedne a s nasadením všetkých síl, snaží sa tak naša vláda, ako aj poslanci parlamentu a osobitne Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a jeho členovia prijímať také zákony a vyvíjať také aktivity, ktoré súdnej rade napomáhajú byť nielen personálne, finančne, administratívne nezávislou, ale zároveň také, ktoré pomáhajú jej členom a jej samotnej, byť garantom očisty sudcovského stavu, ale na druhej strane aj ochranou sudkýň a sudcov pred prípadným zneužívaním štátnej moci na politické účely.

Dovoľte mi len pripomenúť, že to bol práve terajší parlament, ktorý posilnil postavenie a právomoci súdnej rady, s cieľom riadne preverovať majetkové pomery sudcov a ich sudcovskú spôsobilosť, ktorý jej zveril aj právo zatiahnuť ručnú brzdu v prípade ak sa koná voči sudcom, z dôvodu ohýbania práva a ktorý tiež podporil taký rozpočet a jeho navýšenie, aby súdna rada mohla vykonávať svoje postavenie dôstojným a v plnej sile.

Dovoľte mi zároveň poznamenať, že mnoho ľudí na Slovensku vkladá veľké nádeje do súdnej rady, pretože predstavuje kľúčovú inštitúciu z hľadiska zvýšenia dôveryhodnosti justície na Slovensku. Pozorne si všímam a oceňujem snahu a transparentnosť a priblíženie sa súdnej rady verejnosti, a to v oveľa väčšej miere, ako tomu bolo v minulosti. Nakoniec aj skutočnosť, že dnešné podujatie má verejnosť možnosť sledovať v priamom prenose prostredníctvom webového sídla súdnej rady je dôkazom, že si jej vedenie uvedomuje dôležitosť moderných foriem komunikácie a význam sprostredkovať verejnosti neskreslené informácie o svojej činnosti a poslaní. Uvedomujem si veľmi dobre, že nemôžeme zostať stáť na mieste a uspokojiť sa s tým, ako sa veci majú, ako sú, ale je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, ako by mali byť, čo by sa dalo zlepšiť a to aj formou zmeny zákonov, či podzákonných noriem.

Dnešné podujatie vnímam ako príležitosť zamyslieť sa nad otázkami a možnými riešeniami niektorých zásadných problémov, súvisiacich s ústavným a zákonným postavením súdnej rady. Rád by som za seba, ale aj za ďalších poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyjadril ochotu a pripravenosť napomôcť riešeniam, ktoré budú zmysluplné, odborné, systémové, na ktorých bude zjavná zhoda medzi účastníkov dnešného podujatia a ktoré budú posilňovať demokratický charakter nášho štátu, s dôrazom na ústavnoprávny rozmer navrhnutých riešení.

Ďakujem za pozornosť a pozvanie na toto podujatie.