Ako môže vyzerať zrekonštruovaná kaplnka a jej okolie: na obnove sa podieľajú návrhom autor architektonického návrhu Ing. arch. Klement Trizuljak, zástupcovia farnosti Bratislava Mamateyova (Saleziáni) a farnosti Povýšenia svätého Kríža. Ako poslanec Bratislavy, mestskej časti Petržalka sa silujem iniciovať a riadiť celý projekt.

SANKTUÁRIUM – KAPLNKA SV. KRÍŽA, Daliborovo nám. 10, Bratislava, Projektant: Ing.arch. Klement Trizuljak, Číslo parcely: 818/1, 819, Výmera: celkom 681 m2 (parcela 819 67 m2, odčlenenie z parcely 818/1 614 m2)

Kaplnka Sv. kríža bola postavená v roku 1909 ako pamiatka obetí ľadovej povodne na Dunaji z roku 1809. Stojí na mieste pôvodného pamätného kríža, ktorý je zachovaný v interiéri kaplnky. Kaplnka a priestor okolo nej sa dlhodobo využíva pre náboženské účely a príležitostnú liturgiu. Budova je v správe Farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Petržalke.

Objekt nie je evidovaný ako kultúrna pamiatka, ale patrí medzi pamätihodnosti mesta Bratislavy. V jej blízkosti pri dostihovej dráhe sa nachádza aj Hájovňa – bývalá Kokešova horáreň. V určitom období sa využívala tiež ako Hostinec u Hubera. Jej vlastníkom je štátny podnik Lesy a.s., ktorý ju v roku 2020 vyhlásil za Významné lesnícke miesto.

Účelom stavby je obnoviť kaplnku a vytvoriť vhodný priestor jednak pre konanie menších liturgických podujatí, ale aj pre oddych a meditáciu. Pre rozvinutie tejto funkcie sa areál skultivuje prvkami malej architektúry a sadovými úpravami. Kaplnka je vo vlastníctve cirkvi, nachádza sa na parcele č.819, odčlenená časť parcely č.818/1 pre vybudovanie areálu má byť dlhodobo prenajatá od Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Kaplnka a Hájovňa sa nachádzajú v zachovanom prostredí pôvodného lužného lesa v blízkosti Dostihovej dráhy vo štvrti Starý háj. V dotyku s areálom kaplnky vedie po Starohájskej ulici frekventovaná pešia trasa prepájajúca blízku obytnú zástavbu. Miesto a jeho okolie je intenzívne využívané pre oddych a rekreáciu obyvateľov sídliska.

Objekt kaplnky sa obnoví po stavebno-technickej stránke. Pred kaplnkou sa nízkou kríkovou zeleňou ohraničí jej areál. Vytvorí sa tak SANKTUÁRIUM – vymedzený, verejne prístupný priestor s pôdorysom časti kruhového segmentu. V rámci navrhovanej výsadby sa doplnia na pôvodné miesta stromy, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov odstránené. Na upravenej ploche sa osadia prvky malej architektúry – lavičky, pevný oltár, krížová cesta a verejné osvetlenie priestoru s kaplnkou. Pre tieto účely sa areál napojí na verejný rozvod NN na Haanovej ulici. V prípade realizácie predpokladaného zámeru zriadenia Lesníckeho múzea v Hájovni, spojeného s jej rekonštrukciou, môže vzniknúť spolu s areálom kaplnky nový, atraktívny, oddychový a rekreačný priestor pre Petržalku.

Objekt kaplnky je v relatívne dobrom stavebno-technickom stave – nevykazuje vážne statické poruchy. Z dôvodu nedostatočnej hydroizolácie je sokel stavby zavlhnutý. Krov a strecha nie sú poškodené, podkrovný priestor je zanesený vtáčimi exkrementami. Pred začiatkom projektových a stavebných prác na obnove kaplnke je nevyhnutné spracovať podrobný stavebnotechnický prieskum, ktorý určí podmienky pre jej rekonštrukciu. V rámci ochrany zelene bude spracovaný aj dendrologický prieskum s vyhodnotením stavu vzrastlých stromov.

Stavba je svojim charakterom jednoduchá a z hľadiska legislatívy vyžaduje:
– Rekonštrukcia kaplnky – ohlásenie stavebných úprav
– Malá architektúra a sadové úpravy – ohlásenie drobnej stavby

Rekonštrukcia Kaplnky
Stavba bude po obvode vonkajších múrov odkopaná a zaizolovaná na základe samostaného projektu. Vonkajšie aj vnútorné murivo sa nanovo omietne sanačnými omietkami. Po vyzretí omietok budú obnovené nátery fasády podľa pôvodnej farebnosti. Pokrovný priestor sa vyčistí a drevený krov sa podľa potreby opraví a zakonzervuje. Strešná krytina sa podľa potreby vyspraví a zrealizuje sa jej náter. Obnoví sa aj pôvodný mechanizmus zvonu, ktorý je na podkroví zachovaný.

Malá architektúra a sadové úpravy Pre liturgické účely sa na vyčlenenom pozemku osadia do kruhového výseku lavičky z kompozitného materiálu (drevo) na kamenných podstavcoch. V strede areálu sa umiestni oltár z umelého kameňa. Plocha areálu sa pokryje vrstvou zhutneného drobného kamenného štrku. Na vnútornom obvode vymedzeného priestoru sa osadí 14 zastavení Krížovej cesty. Architektonický a výtvarný návrh prvkov malej architektúry bude predmetom projektu Malej architektúry. V rámci sadových úprav sa zachovajú pôvodné stromy, riešenie priestoru sa prispôsobí jestvujúcej zeleni. Návrh uvažuje s vysadením cca 3 ks nových stromov a pásovej výsadby kríkov, ktoré vytvoria ohraničenie areálu. Druh výsadby sa určí podľa dendrologického prieskumu a projektu sadových úprav.