Z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že chceme zriadiť nezávislý úrad, v ktorého právomoci by bola kontrola majetkových priznaní, etického výkonu povolania verejných funkcionárov a štátnych zamestnancov, ako aj kontrola dodržiavania pravidiel lobingu. Na tieto účely bola v gescii úradu vlády SR v roku 2020 vytvorená pracovná skupina, ktorú vediem ako predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
Členmi sú zástupcovia koaličných parlamentných strán, predseda Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, zástupcovia Kancelárie Národnej rady SR, Úradu vlády SR, ministerstiev a ďalších úradov, ako aj mi mimovládnych organizácií a rôznych súkromných subjektov, ktorých by sa zriadenie takéhoto úradu, ako aj súvisiaca novelizácia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu mohla dotknúť.
Pracovná skupina sa v tomto roku rozdelila do viacerých tematických podskupín, ktoré by sa postupne v priebehu najbližších mesiacov až do konca budúceho roka mali dohodnúť na čiastkových výstupoch smerujúcich k novelizácii spomenutého ústavného zákona a vytvoreniu nového nezávislého úradu po vzore obdobných úradov vo Francúzsku a Írsku.
Aj keď pôvodné úvahy o rozšírení právomocí Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti práve o agendu majetkových priznaní, lobingu a etiky boli relevantné, koaličné strany sa v roku 2020 dohodli, že agenda uvedeného úradu sa už rozširovať nebude a zriadi sa nový nezávislý úrad zaoberajúci sa uvedenými otázkami. Pri optimistickom scenári by takýto úrad mohol byť zriadený v druhej polovici 2023 a príslušná novelizácia ústavná zákona predložená do konca budúceho roka.