So zástupcami politickej sekcie veľvyslanectva USA na Slovensku som diskutoval o zásadných reformách v justícii, protikorupčnej agende, tvorbe práva a ochrane verejného záujmu. Osobitne tých, ktoré gestorujem ako predseda ústavoprávneho výboru parlamentu.
USA víta proreformné kroky vlády a podrobne sa zaujímajú o načasovanie a obsah jednotlivých opatrení.
V Spojených štátich tiež citlivo vnímajú kritické ohlasy na reformu súdnej mapy a nejasné rozhodnutia generálnej prokuratúry, ako aj vzťah medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom.
Podstatnú časť diskusie sme venovali reforme v oblasti ochrany verejného záujmu, osobitne zriadenia nezávislého úradu na kontrolu majetkových priznaní, konfliktu záujmov, etiky a lobingu, ako aj stavu priprav veľkej novely rokovacieho poriadku.
Keďže niektoré aspekty uvedených reforiem sú inšpirované aj americkým právnym systémom, dohodli sme sa, že rád využijem poznatky a praktické skúsenosti, ktoré majú kolegovia z USA s uplatňovaním týchto aspektov.