Bratislava, 2. júla 2020: Vzhľadom na efektívnosť disciplinárnych konaní voči advokátom zo strany Slovenskej advokátskej komory sa javí vhodnejšie zachovanie doterajšieho modelu rozdelenia kompetencií medzi SAK a súd, resp. Najvyšší správny súd po jeho vytvorení, a to aspoň dočasne. Pozornosť sa vo vzťahu k advokátom zameria na okamžité a účinné pozastavenie výkonu ich funkcie, na predĺženie objektívnej premlčacej lehoty pri disciplinárnych konaniach a na vylepšenie procesov v pôsobnosti Slovenskej advokátskej komory. Budú tak prínosom pre očistu advokácie a tiež pre zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti v justíciu.