Bratislava, 9. júna 2020: Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre lepšiu tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov. Rada prokurátorov bude mať legitimitu vyjadrovať sa prostredníctvom svojho zástupcu ako člena Komisie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov napr. aj pri návrhoch na odvolanie generálneho prokurátora k tomu, či skutočne prestal svoju funkciu vykonávať čestne, riadne, nezávisle a nestranne.  Nielen Rada prokurátorov, ale zástupcovia všetkých subjektov, ktoré majú právo nominovať kandidátov na verejných funkcionárov volených a odvolávaných Národnou radou SR patriacich do pôsobnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, budú mať právo vyjadriť svoj názor, ak o to prejavia záujem. Úlohou novozriadenej komisie bude vyjadrovať sa k predloženým podkladom kandidátov na verejné funkcie z pohľadu splnenia formálnych, ale aj materiálnych podmienok ustanovených pre výkon takejto funkcie v Ústave SR a príslušných zákonoch ako aj k návrhom na odvolanie verejných funkcionárov.  Druhou komisiou, ktorú na dnešnom zasadnutí zriadil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, je Komisia pre tvorbu práva. Bude zložená z odborníkov na ústavné právo vrátane niektorých bývalých predsedov či členov tohto výboru, ako aj odborníkov z iných odvetví práva  napr. občianskeho, trestného, obchodného, alebo správneho práva. Komisia je konštituovaná ako poradný orgán pri posudzovaní kľúčových legislatívnych zmien, najmä ústavného charakteru, ktoré vyplývajú z ambiciózneho Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj pri zavádzaní nových inštitútov a mechanizmov ako je tzv. trestný čin prikrmovania, zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie ex ante kontroly posudzovania súladu návrhov zákonov s Ústavou SR, či zavedenie ústavodarného referenda alebo legislatívnej iniciatívy verejnosti. Zjednodušene možno túto komisiu prirovnať k Legislatívnej rade vlády SR, avšak na parlamentnej úrovni.