V dôsledku uskutočňovania veľkých dopravných projektov (napr. Starý most a električka do Petržalky) možno v najbližších rokoch očakávať najmä na území Petržalky stavebný boom. Petržalka, ale aj Bratislava by mala mať v zastupiteľstve takých poslancov, ktorí dokážu odolať tlaku a arogancii stavebníkov (developerov) a presadzovať záujmy mesta, obce a jej obyvateľov a nie záujmy finančných skupín, ktorým dokonca omylom dajú pozemky ako sa stalo napr. pri výstavbe električky do Petržalky. Akákoľvek výstavba by mala zohľadňovať priority v oblasti životného prostredia (t.j. stop projektu ropovodu cez územie Petržalky a Žitného ostrova so zásobárňou pitnej vody pre Bratislavčanov a zákaz nelegálnych hausbotov napr. v oblasti Jarovského ramena) a mali by sa prednostne podporovať tzv. zelené projekty a infraštruktúra, ktoré napomáhajú rozvoju cestovného ruchu vrátane cezhraničnej spolupráce (z pohľadu Petržalky napr. Sad Janka Kráľa, CHKO Dunajské Luhy, revitalizácia nábreží Dunaja, ale v širšom z pohľadu Bratislavy aj Bratislavský lesopark, či Moravská cyklotrasa alebo Limes Romanus). Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj adaptácii na zmeny klímy v Bratislave a energetickej efektívnosti budov a zariadení vo vlastníctve mesta a obce.

Ako poslanec budem brániť stavebnej arogancii a podporovať projekty zohľadňujúce životné prostredie. Budem presadzovať vykonanie auditu energetickej efektívnosti budov a zariadení vo vlastníctve mesta a obce a dohliadnem na plnenie úloh v rámci iniciatívy Mayors Adapt týkajúcej sa zmeny klímy v Bratislave (osobitne na vypracovanie akčného plánu).

V posledných dvoch rokoch som sa v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami dlhodobo aktívnymi pri ochrane životného prostredia (napr. OZ Tatry) a environmentálnymi kapacitami a aktivistami (najmä prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., poslanec NR SR a Ing. Ľubica Trubíniová) podieľal na novelizácii platnej legislatívy, ktorej cieľom bolo vytvorenie priaznivejšieho životného prostredia a ochrana toho existujúceho. 1. V skleníku sa dobre darí orchideám. Verme, že adaptáciu na zmeny klímy zvládneme a neskončíme v „skleníku“ aj my sami. 2. Pri vytváraní prostredia s väčším množstvom zelene sa dá inšpirovať aj v zahraničí (obchodný dom na Taiwane).