V súčasnosti je každý 10-ty Petržalčan osobou vo veku nad 65 rokov a tento počet bude vzhľadom na známy demografický vývoj (napr. starnutie obyvateľstva) narastať. Obec ani mesto v tomto smere nemôžu zostať pasívni a musia podporovať seniorov rôznymi spôsobmi, osobitne aj tým, že vytvoria možnosti, aby mali (finančne) zvýhodnený prístup ku kultúrnym, športovým (fitness) a zdravotníckym zariadeniam, a to formou zliav zo vstupného alebo príspevku na dopravu. Je potrebné podporovať zariadenia, akými sú napr. Dom tretieho veku v Petržalke a denné stacionáre pre seniorov. Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia takýchto zariadení sociálnych služieb je možná aj z finančných prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020, rovnako ako aj podpora zariadení sociálnej kurately (detské domovy) a podpora výkonu odborných činností v tejto oblasti (napr. psychológia a sociálna práca). Našu podporu a pomoc si okrem seniorov a sociálne odkázaných ľudí vyžadujú aj ľudia zo zdravotným postihnutím (napr. budovaním bezbariérových prístupov a podporou aktivít, ktoré im zlepšia kvalitu života). Veľkou výzvou je tiež dosiahnutie sociálnej inklúzie obyvateľov žijúcich v niektorých častiach mesta (napr. na Kopčianskej ulici v Petržalke).

Ako poslanec budem presadzovať, aby tak mesto, ako aj mestská časť Bratislava-Petržalka využili všetky dostupné zdroje, ktoré ponúka EÚ a iné grantové schémy, s cieľom zvrátiť tento nevyhovujúci stav a podporiť projekty v prospech seniorov, zdravotne postihnutých a sociálne vylúčených osôb.  Už v minulosti som takéto projekty podporil (napr. vydanie prvej slovenskej kuchárskej knihy pre nevidiacich počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí). 1. Odovzdanie ďakovných listov a vstupeniek na kultúrne podujatie seniorom z Domu tretieho veku v Petržalke, ktorí podporili moju kandidatúru za poslanca. 2. Slávnostné uvedenie prvej kuchárskej knihy pre nevidiacich na Slovensku do života.