V súčasnosti je každý 10-ty Petržalčan osobou vo veku nad 65 rokov a tento počet bude vzhľadom na známy demografický vývoj (napr. starnutie obyvateľstva) narastať. Obec ani mesto v tomto smere nemôžu zostať pasívni a musia podporovať seniorov rôznymi spôsobmi, osobitne aj tým, že vytvoria možnosti, aby mali (finančne) zvýhodnený prístup ku kultúrnym, športovým (fitness) a zdravotníckym zariadeniam, a to formou zliav zo vstupného alebo príspevku na dopravu. Je potrebné podporovať zariadenia, akými sú napr. Dom tretieho veku v Petržalke a denné stacionáre pre seniorov. Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia takýchto zariadení sociálnych služieb je možná aj z finančných prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020, rovnako ako aj podpora zariadení sociálnej kurately (detské domovy) a podpora výkonu odborných činností v tejto oblasti (napr. psychológia a sociálna práca). Našu podporu a pomoc si okrem seniorov a sociálne odkázaných ľudí vyžadujú aj ľudia zo zdravotným postihnutím (napr. budovaním bezbariérových prístupov a podporou aktivít, ktoré im zlepšia kvalitu života). Veľkou výzvou je tiež dosiahnutie sociálnej inklúzie obyvateľov žijúcich v niektorých častiach mesta (napr. na Kopčianskej ulici v Petržalke).