Nielen na území Petržalky pôsobí množstvo iniciatívnych a aktívnych ľudí združených v rôznych mimovládnych a záujmových organizáciách, združeniach alebo spolkoch. Sú to predovšetkým rôzne umelecké súbory (napr. Všetečníci), najmä folklórne súbory (napr. POLENO), miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, organizácie venujúce sa bezdomovcom, športové kluby a organizácie venujúce sa charitatívnym projektom alebo projektom udržania historického a kultúrneho dedičstva (napr. systém vojenských bunkrov v Petržalke). V neposlednom rade je to cirkev a mnohé rehoľné spoločenstvá, ktoré sú jej súčasťou a ktoré svojimi aktivitami neraz nahrádzajú štát, mesto, či obec (napr. saleziáni, verbisti, jezuiti, františkáni, sestry rehole Notre Dame a ďalší). Každoročne sa len v Petržalke rozdelí v podobe dotácií viac ako 100 000 eur z rozpočtu obce na podporu takýchto projektov a oveľa vyššia suma na úrovni mesta, žiaľ chýba väčšia adresnosť, hodnotenie efektívnosti využitia pridelených dotácií a väčšia informovanosť obyvateľov Bratislavy a osobitne Petržalky o možnostiach získania dotácií na svoje vlastné verejnoprospešné projekty. 

Ako poslanec sa budem zasadzovať za to, aby dotačné pravidlá mesta i obce boli adresnejšie, dostatočne prísne z hľadiska ich možného obchádzania, prideľované transparentne a hodnotené z hľadiska ich využitia. Vždy rád podporím systém participatívneho rozpočtu a budem presadzovať vyššiu alokáciu tohto typu rozpočtu v rámci celkového rozpočtu mesta i obce a rovnako aj systém určenia viacročných priorít umožňujúcich viacročné financovanie dotačných projektov. Pri udeľovaní dotácií podporím predovšetkým projekty zamerané na kultúru vrátane kultúrneho dedičstva, šport a charitu a pri významnejších združeniach aj to, aby mohli fungovať vo vlastných priestoroch.

S podporou kultúrnej, športovej a záujmovej činnosti mám bohaté skúsenosti, najmä vďaka môjmu pôsobeniu na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, keďže som sa v rokoch 2011-2012 podieľal na výstavbe, rekonštrukcii, modernizácii a inej forme podpory viacerých objektov tvoriacich kultúrne dedičstvo (napr. kultúrne centrá), ako aj podpore združení, spolkov a klubov venujúcich sa kultúre, športu a rôznej záujmovej činnosti. Za uchovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovákov vo Vojvodine som bol v roku 2012 ocenený ministrom kultúry Srbskej republiky. 1. Podpora umeleckých (foklórnych) súborov je úzko prepojená so zachovávaním kultúrnej identity. 2. Podporovať by sa nemal len vrcholový, ale aj detský a mládežnícky šport a tiež aj iné ako tzv. prioritné športy (futbal, hokej). 3. Cirkvi (pohľad na stredisko saleziánov na Mamateyovej ulici v Petržalke) zohrávaju v komunitných aktivitách nezastupiteľnú úlohu. 4. Za uchovanie kultúrneho dedičstva ocenený aj ministrom kultúry Srbskej republiky.