Ústavnoprávny výbor vyšiel v ústrety mimovládnym organizáciám, správcom a domovým samosprávam

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom dnešnom zasadnutí prerokoval s skrátenom legislatívnom konaní ďalšie vládne návrhy zákonov, ktoré majú napomôcť prekonať problémy spôsobené pandémiou koronavírusu.

V prvom rade ide o novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spojenej s ďalšou novelou zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikanie alebo poskytujúcim služby na základe nájomnej zmluvy. Zároveň sa upravujú podmienky poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom prostredníctvom súdu pri plnení právnych povinností nepeňažnej povahy. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR v tejto súvislosti predkladateľa upozornil, že rámec umožňujúci 48-mesačnú realizáciu splátok nájomného je z pohľadu ochrany nadobudnutých práv veľmi neštandardným riešením, ktoré akceptoval výlučne s prihliadnutím na núdzový stav a dopady koronakrízy.